Samorządowe Przedszkole Nr 165 w Krakowie

Edukacja

 
 
 
 
 
Oferta edukacyjna
 
Prawo
 
Pomoc psychologiczno - pedagogiczna
 
Zajęcia dodatkowe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 Oferta edukacyjna
 
 
 
 
 
 
Metody pracy w naszym przedszkolu:  

Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz

Wprowadzenie dziecka w świat liter I. Majchrzak

Muzyka Carla Orffa

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana

Aktywne słuchanie muzyki wg B. Strauss

Pedagogika zabawy Klanza

Metoda twórczego myślenia J. Osborne - "Burza mózgów"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • STATUT PRZEDSZKOLA: 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole165.krakow/statutu-p-6.pdf

 

 
LOGOPEDA - mgr Joanna Ratayska-Buczek
            mgr Małgorzata Bargiel
 

Samorządowy Ośrodek Psychologiczno-Pedagogiczny

ul. Spółdzielców 5
30-682 Kraków
budynek Gimnazjum nr 31
Telefon kontaktowy: 12 632 87 73

e-mail: sopp.krakow@interia.pl

Dyrektor: mgr Wanda Papuga, psycholog

Zastępca Dyrektora: mgr Iwona Machnik, pedagog - logopeda

Sekretariat:

mgr inż. Katarzyna Jasiówka - starszy referent

mgr inż. Małgorzata Zaborowska - referent

Rejestracja telefoniczna w godzinach 9.00 – 16.00.

Telefon kontaktowy 12 632 87 73

 
 
 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 2
 
ul. Siewna 23D
31-231 Kraków
tel/fax (012) 415-69-68

e-mail: poradnia2krakow@op.pl

Poradnia jest czynna:
od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 18.00
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RYTMIKA 

TAŃCE 

JĘZYK ANGIELSKI

SZACHY   

RELIGIA 

GIMNASTYKA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNA 

KĄCIK TEATRALNY

KÓŁKO RECYTATORSKIE „SŁÓWKA I SŁUFKA”

KÓŁKO REGIONALNE "KRAKOWIACZEK"

KÓŁKO PLASTYCZNE „KOLOROWE ZABAWY”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rytmika:
 
 
Zajęcia umuzykalniające wiążą się z potrzebą uwrażliwiania dziecka na świat dźwięków, z rozwijaniem naturalnych zdolności oraz przygotowaniem do świadomego odbioru utworu muzycznego. Muzyka wpływa silnie na emocje dziecka, co sprzyja jego aktywności. Podczas zajęć umuzykalniających w przedszkolu wykorzystuje się takie formy aktywności jak śpiewanie i zrytmizowaną mowę, granie na instrumentach, ruch przy muzyce, aktywne słuchanie muzyki, rozwijanie inwencji twórczej – improwizowanie. Podstawowym elementem proponowanych zajęć muzycznych jest zabawa, poprzez którą wprowadza się każdą formę aktywności muzycznej. 
 
 Cele główne:
 
 • wzbudzenie zamiłowania do muzyki,
 • kształcenie wyobraźni i wrażliwości estetycznej,
 • nauka śpiewania piosenek,
 • kształtowanie umiejętności słuchania i przeżywania utworów muzycznych,
 • wykształcenie umiejętności wspólnego muzykowania,
 • rozwój wrażliwości muzycznej i udoskonalenie predyspozycji muzycznych takich jak: słuchu wysokościowy, poczucie rytmu, tempa oraz pamięć muzyczną,
 • rozwijanie twórczej, odtwórczej i spontanicznej ekspresji muzycznej,
 • zapobieganie wadom postawy,
 • kształtowanie poczucia porządku, dokładności i dyscypliny,
 • kształtowanie właściwej postawy wobec kultury,
 • przygotowanie dzieci do ewentualnego późniejszego kształcenia w tej dziedzinie.
 
 
Zajęcia taneczne
 
Warsztaty taneczne prowadzone są w formie zabaw muzyczno - ruchowych, zakładają naukę układów tanecznych do różnorodnych rodzajów muzyki: disco dance, show dance, hip - hop, krakowiak, cza cza,
rock and roll oraz twist. W tym roku nowość: zumba, salsa, pasodoble, Michael Jackson - układ, papaja.
 
  Cele główne:
 • rozwijanie zdolności artystycznych,
 • pobudzanie do twórczej ekspresji ruchowej,
 • uwrażliwianie na muzykę,
 • doskonalenie harmonii ruchów oraz poczucia rytmu.
 •  
Język angielski
 
Program nauczania języka angielskiego w przedszkolach promuje nauczanie języka angielskiego, uwzględnia tematykę zgodną z potrzebami i zainteresowaniami dzieci w wieku przedszkolnym. Zapewnia rozwijanie sprawności poznawczych i językowych zgodnych z potrzebami dzieci.
Zapewnia ćwiczenia z zakresu rozwijania sprawności słuchania i rozmienia ze słuchu oraz mówienia, umożliwiając dziecku pierwsze dłuższe wypowiedzi po angielsku. Program zapewnia wykorzystanie atrakcyjnych form i środków dydaktycznych takich, jak: zabawki, plansze, techniki komputerowe, piosenki, co daje możliwość zapewnienia wielostronnej aktywności dzieci w procesie uczenia się języka.
 
 Cele główne:
 • rozwijanie umiejętności i kompetencji językowych, jak również komunikacyjnych, poprzez stworzenie dogodnych do tego celu warunków,
 • wyposażenie dziecka w odpowiednie narzędzia językowe i pomoc w rozwijaniu swojej autonomii, ciekawości świata i szacunku dla siebie i innych,
 • rozbudzenie świadomości różnic kulturowych istniejących między użytkownikami języka angielskiego.

 

 

Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna:
 
 
Zajęcia które mają na celu  likwidację wad postawy oraz zahamowanie jej dalszego rozwoju, a tym samym przywrócenie prawidłowej postawy ciała oraz podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu.
 
 
Cele główne:
 • kształtowanie odruchu prawidłowej postawy ciała i zapobieganie wadom postawy,
 • likwidowanie wad lub zahamowanie ich dalszego rozwoju,
 • uaktywnieni układów: narządu ruchu, krążeniowego i oddechowego,
 • poprawienie zaburzeń w rozwoju motoryczności, podniesienie ogólnej sprawności fizycznej, wydolności organizmu.

 

 
 
 

KĄCIK TEATRALNY

Edukacja teatralna powinna być integralną częścią wychowania dzieci we współczesnym świecie. Pozwala ona wychować ona przyszłego aktywnego, wrażliwego odbiorcę sztuki, a także pomaga rozwijać inteligencję emocjonalną każdego dziecka. Teatr zaspokaja potrzeby psychiczne dzieci i może odegrać kluczową rolę w kształtowaniu ich osobowości. Magia teatru sprawia, że dziecko czuje, że wokół niego dzieje się coś wyjątkowego, niepowtarzalnego. Pozwala na kontakt z żywym słowem, dzięki czemu lepiej rozwija się mowa dziecka, wzbogaca się jego słownictwo. Bycie widzem pomaga w kształtowaniu wrażliwości estetycznej, rozwoju zainteresowań czytaniem, sztuką i muzyką. Pozytywny bohater z którym maluch spotyka się podczas spektaklu teatralnego zdobywa jego uznanie, pomaga w zrozumieniu dlaczego jakieś zachowanie jest dobre, a inne jest złe. Oprócz tego dziecko ćwiczy spostrzegawczość i umiejętność koncentracji.

Magdalena Galas

 

 
 

KÓŁKO RECYTATORSKIE „SŁÓWKA I SŁUFKA”

Kółko recytatorskie w roku szkolnym 2016/2017 prowadzone jest przez nauczyciela grupy III  mgr Elżbietę Utracką. Zajęcia prowadzone są  raz w tygodniu z wszystkimi dziećmi
z grupy III /4,5-latki/. Głównym celem zajęć jest zainteresowanie literaturą, a szczególnie poezją oraz rozwijanie zdolności recytatorskich. Podczas zajęć są stosowane różne formy przekazu słowa mówionego. Zajęcia wzbogacone są również o elementy śpiewu oraz słuchanie utworów muzyki klasycznej. Zajęcia kółka recytatorskiego są elementem pracy dydaktycznej
i wychowawczej, pozwalają rozwijać wyobraźnię dzieci, ich wrażliwość emocjonalną, stymulują aktywność i rozwój. Dzieci wzbogacają swój zasób słownictwa, ćwiczą dykcję i emisję głosu, uczą się interpretacji utworów literackich, nabywają umiejętność prezentowania się na scenie, pokonują nieśmiałość i tremę, rozwijają pamięć i uwagę zaspokajają potrzebę uznania i poczucia własnej wartości. Zajęcia pełnią również rolę wspomagającą pod kątem logopedycznym poprzez ćwiczenia prawidłowej artykulacji i  usprawniania narządów mowy. Zdobyte umiejętności
z pewnością rozwiną zdolność autoprezentacji u każdego dziecka, biorącego udział w zajęciach jak również przygotują do prezentowania programów artystycznych przygotowywanych w przedszkolu na różne okazje w ciągu całego roku. W czasie zajęć dzieci będą pełnić rolę nie tylko odtwórcy, ale również i twórcy /przy udziale rodziców również/ wierszy, opowiadań. Zajęcia to także okazja bliższego poznania możliwości i uzdolnień dzieci, które będą promowane poprzez udział w konkursach i imprezach w przedszkolu, jak również poza przedszkolem. Zajęcia koła recytatorskiego, bez względu na zdolności indywidualne, a także predyspozycje wrodzone dzieci, wyzwalają rozmaite formy działania i ekspresji twórczej, dostarczają różnorodnych bodźców, korygują deficyty rozwojowe (wady wymowy), rozwijają i doskonalą pamięć wzrokową
i słuchową, a jednocześnie dostarczają wiele radości i satysfakcji.

II. CELE

CELE OGÓLNE:

 • rozbudzanie zainteresowania literaturą

 • uwrażliwianie na piękno języka polskiego

 • rozwijanie umiejętności recytatorskich

 • promowanie dzieci utalentowanych

 • tworzenie warunków sprzyjających zorganizowanej aktywności dziecka.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • zapoznanie z różnymi utworami literatury

 • wspomaganie w poznawaniu różnych postaw bohaterów literackich, próby ich oceny

 • propagowanie i utrwalanie prawidłowej artykulacji, akcentowania

 • kształtowanie umiejętności wyrażania swoich przeżyć, nastrojów i emocji za pomocą gestów, ruchu i mimiki

 • doskonalenie pamięci i koncentracji uwagi

 • kształtowanie postawy świadomego odtwórcy i twórcy

 • wyrabianie poczucia szacunku względem twórców literatury i muzyki

 • rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania muzyki klasycznej

 • kształtowanie właściwej postawy na scenie i pokonywania tremy przed publicznością

 • wdrożenie do uczestnictwa w różnych uroczystościach

 • reprezentowanie przedszkola w konkursach, imprezach poza przedszkolem  

 

 1. METODY I FORMY PRACY

METODY PRACY:

 1. Podające (przyswajanie podanego tekstu)

 2. Problemowe (odkrywanie nowych wiadomości podczas rozwiązywania  problemów)

 3. Aktywizujące (przeżywanie treści i wartości)

 4. Ekspresyjne (wyrażanie uczuć, emocji, postaw, poglądów)

 5. Praktyczne ( recytacja tekstów, odgrywanie ról)

FORMY PRACY:

 1. Indywidualna

 2. Grupowa

 3. Zbiorowa

IV.  SPOSOBY REALIZACJI CELÓW KÓŁKA RECYTATORSKIEGO

 • Zabawy i gry integracyjne w grupie.

 • Kształcenie umiejętności przedstawiania przeżyć, uczuć, zdarzeń na podstawie treści literackich.

 • Doskonalenie techniki recytacji utworów literackich.

 • Tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, zdolność kojarzenia, umiejętność skupienia uwagi – zabawy dydaktyczne.

 • Kształcenie ogólnej wiedzy o literaturze.

 • Ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe.

 • Ćwiczenia rozwijające wrażliwość słuchową.

 • Wyrażanie emocji i uczuć gestem, mimiką, ruchem.

 • Organizowanie sytuacji na poznanie indywidualnych możliwości dziecka

 • Scenki sytuacyjne, improwizowane.

 • Przygotowanie do konkursów.


      V. EWALUACJA


Efekty działania kółka  recytatorskiego będą monitorowane na bieżąco podczas realizacji celów. Ewaluacja stanowi bardzo ważną informację zwrotną od dzieci i rodziców na temat skuteczności prowadzonych zajęć. Wszelkie informacje uzyskane podczas obserwacji
oraz zawartych w ankietach ewaluacyjnych i rozmowach, niewątpliwie wskażą jakie elementy działalności należy kontynuować, a jakie poprawić. Na zakończenie realizacji zajęć przeprowadzona zostanie ewaluacja podsumowująca, która z pewnością przyczyni się do sformułowania wniosków do pracy w przyszłości. Formy ewaluacji, które zostaną wykorzystane: obserwacja uczestnicząca, ankieta dla rodziców, wywiad z rodzicami.

 

BIBLIOGRAFIA:

1. Bortnowski S. Jak uczyć poezji?, Warszawa 1991.

2. Chrząstowska B.,  Lektura i poetyka, Warszawa 1987.

3. Dobrzański E. , Zasady poprawnej wymowy polskiej i sztuka mówienia, 2007

4. Kram J. „ Zarys kultury żywego słowa”, Warszawa, 1995.

5. Maria Molicka: Bajki terapeutyczne, Warszawa 2008.
6. Alida Gersie, Nancy King, Tworzenie opowieści w edukacji i terapii., Warszawa 1999.
7. Alina Arciszewska-Binnebesel, Arteterapia. Szczęśliwy świat tworzenia.,  Warszawa 2003.

 

 Prowadząca: mgr. Elżbieta Utracka
 

 

 
 
 
KÓŁKO REGIONALNE "KRAKOWIACZEK"
 
Prowadząca kółko, zdając sobie sprawę, iż edukacja regionalna jest niezwykle ważna dla ustalenia własnej tożsamości, kształtowania postaw tolerancji i akceptacji kultur postanowiła wcielić w życie pomysł systematycznego prowadzenia zajęć o tematyce regionalnej.
 
 
Cel główny:
 
 • przywracanie i ochrona tożsamości narodowej, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu, wartości i treści regionalnych.
 
Cele szczegółowe:
 
 • poznawanie kultury naszego regionu poprzez zabawy parateatralne, inscenizacje,
 • nauka tańców ludowych z różnych regionów naszego kraju,
 • poznawanie przyśpiewek ludowych, charakterystycznych dla naszego regionu oraz innych regionów Polski,
 • pogłębianie wiedzy n/t tradycji ludowych, obrzędów, strojów ludowych poprzez uczestnictwo w zabawach dydaktycznych oraz wycieczkach tematycznych.

 

Prowadząca: mgr. Joanna Opozda

 
 
 
 
 
 
WARSZTATY PLASTYCZNE "KOLOROWE ZABAWY”
 
 
Cykl spotkań ze sztuką. Każde zajęcia są inne – inspirują się wybranymi problemami zaczerpniętymi z obszaru kultury. Podczas spotkań bawimy się, poznajemy techniki artystyczne. Formuła spotkań opiera się o spontaniczność i ekspresję, umiejętność reagowania na bodźce, zdobywanie zdolności pracy wspólnej, empatię, współdziałanie i współtworzenie, a także rozwijanie ciekawości, przezwyciężanie trudności, rozbudzanie twórczej postawy dziecka. Istotnym elementem zajęć są zmysły - dotyk, słuch, węch, wzrok, smak. Dziecko uczy się przez działania aktywne i pasywne, dotyczące zarówno sfery poznawczej, jak i emocjonalnej  i doświadczalnej. Czasem bywa trudno przemycić dzieciom wiedzę, by kojarzyła się z zabawą. Nie mniej to procentuje! Nasze działania graficzne opierają się przede wszystkim na kontraście, kształcie, śladzie wykorzystując przy tym różnego rodzaju narzędzi. Malarstwo na kolorze. Rzeźba to kształtowanie formy. Intermedialność to balans pomiędzy wszystkimi dziedzinami sztuki i dowolne ich połączenia. Co z tego wybiorą dzieci? Nieważne! Istotne, by efektem wyboru była nieskrępowana twórczość i radość robienia, a także równowaga pomiędzy świadomością a przypadkiem.
Celem głównym projektu jest  zwrócenie uwagi  dzieci na  możliwości   łączenia   tematów,  materiałów i różnych mediów w działaniu. Każde zajęcia bazują na wybranych zagadnieniach z obszaru kultury.
Zajęcia prowadzone są w oparciu o waloryzujące i aktywizujące metody dydaktyczne. Nacisk położony jest również na trening twórczości oraz gry aktywizujące (gry słowne, gry ruchowe, gry pamięciowe, gry logiczne).
 
Cele ogólne:
 • Pobudzanie, wspomaganie i wzmacnianie wielostronnego rozwoju dziecka poprzez udział w szeroko pojętej działalności plastycznej.
 • Wspomaganie dziecięcej wyobraźni i swobodnej twórczości,
 
 
Cele szczegółowe:
 • Rozwijanie zdolności do przeżywania pięknaWypowiadanie się w różnorodnych technikach plastycznych,
 • Odkrywanie wielorakich, indywidualnych zdolności i zainteresowań dzieci, pobudzanie ich, wzmacnianie oraz rozwijanie ze szczególnym uwzględnieniem naturalnej aktywności dzieci.
 • Rozwijanie otwartości, kreatywności i ciekawości badawczej.
 • Poznanie różnych materiałów i technik plastycznych, posługiwanie się nimi.
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania, empatii, zaradności i wiary we własne możliwości oraz umiejętności wyrażania emocji w sposób adekwatny do sytuacji.
 
 
 
Prowadząca: mgr Anna Krysa-Cholewa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Drodzy Rodzice klikając na poniższy link przeczytacie Państwo raport z Ewaluacji Problemowej, która została przeprowadzona w naszym przedszkolu w ubiegłym roku szkolnym.
 
 
 
 www.seo2.npseo.pl/reports/1000562465148.pdf