Samorządowe Przedszkole Nr 165 w Krakowie

Dekl. dostępności

Deklaracja dostępności

 

Samorządowe Przedszkole Nr 165 zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do

 http://przedszkole165.krakow.eprzedszkola.pl/

 

Data publikacji strony internetowej: 11.03.2011 r.

Data ostatniej aktualizacji: 21.03.2024 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Ułatwienia:

 • podświetlane linki do stron internetowych
 • możliwość używania standardowych skrótów klawiaturowych

Na stronoe internetowej Samorządowego Przedszkola Nr 165 w Krakowie w prawym dolnym rogu usytuowany jest znaczek niepełnosprawności po kliknięciu którego znajduje się menu dostępności. Menu dostępności zawiera:

 • kontrast- ciemny, lekki i możliwość: odwróć kolory
 • podświetlenie linków
 • odstępy między tekstami - lekkie, umiarkowane, duże 
 • duży tekst
 • ukryj obrazy
 • przyjazny dysleksji - czytelne czcionki
 • kursor: duży, maska  do czytania (podświetlony tekst), przewodnik do czytania
 • wysokość lini - od 1,5 razy przez 1,75 razy aż do 2- ow razy  

Treści niedostępne:

 • brak sformułowanych zapisów dla osób niesłyszących w odniesieniu do filmów umieszczonych na stronie
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej Samorządowego Przedszkola Nr 165 można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Osoba kontaktowa: Lucyna Zimowska

Adres e-mail: p165@mjo.krakow.pl

nr tel. 12 415 25 08

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej https://www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

1. Samorządowe Przedszkole Nr 165 jest placówką usytuowaną wewnątrz dużego osiedla mieszkaniowego Prądnik Biały przy ul. Danka 1. Jest ogólnodostępne w godzinach
od 7.00 - 17.00.

2. Wejście główne do budynku mieści się od północnej strony ul. Danka. Aby dostać się do budynku należy skorzystać z dzwonka umiejscowionego po prawej stronie drzwi wejściowych.

3. Budynek posiada parter oraz I piętro. Aby dostać się na I piętro należy pokonać  schody. Na parterze usytuowane są dwie sale edukacyjne i dwie łazienki przylegające do tych sal. Na piętrze znajdują się trzy sale edukacyjne i dwie łazienki przylegające do dwóch sal. Łazienki w przedszkolu nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych

4. Budynek jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Parter budynku posiada zewnętrzną platformę podnośnikową dla wózków inwalidzkich. W budynku nie ma informacji głosowych ani pętli indukcyjnych.

5. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Przedszkole posiada własny parking na samochody osobowe lecz w obecnej chwili nie ma wydzielonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

 

PROCEDURA OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole165.krakow/procedura.pdf

 

Wniosek o zapewnienie dostępności poniżej:

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole165.krakow/wniosekozapewnieniedostepnosci.pdf