Samorządowe Przedszkole Nr 165 w Krakowie

O przedszkolu

Spis treści:
Nasze przedszkole
Grupy 2022/2023
Ramowy rozkład  dnia
Kalendarium imprez
 
 http://www.bip.krakow/PK165
 
 
 
 
 
 
Budynek i ogród:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wnętrze przedszkola:

 

 

      

 

  

 

 

  

 

 

 
 
 

OPIS PLACÓWKI:

Przedszkole ma status przedszkola publicznego, czynne jest
od godziny 7:00 do 17.00.
 

Nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolski Kurator Oświaty a organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków.

Obiekt położony jest na osiedlu mieszkaniowym  Prądnik Biały w dzielnicy Krowodrza, w miejscu spokojnym i odległym od miejskiego hałasu.

Dzieci zgrupowane są w 5 oddziałach : 3-4, 4-5, 5, 5-6  i 6 latków. Każdy oddział liczy maksymalnie 25 dzieci. Przedszkole dysponuje 5 przestronnymi, jasnymi  salami dydaktycznymi i salą do pracy indywidualnej z dzieckiem. Sale są wyposażone w sprzęt dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci.  Od strony południowej budynku znajduje się duży ogród otoczony zielenią a w nim huśtawki, zjeżdżalnie, przeplotnie i  dwie piaskownice. Po środku ogrodu znajduje się boisko do zabaw i gier sportowych pokryte miękką, bezpieczną nawierzchnią. W ogrodzie znajduje się także górka do zjazdu na sankach.

Dzieci mogą korzystać z 3,2 lub 1-go posiłku.

W przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna: 10 nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz 1 nauczyciel religii. Prawie wszyscy nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym - tylko jeden nauczyciel posiada wykształacenie  licencjackie.

Nasi nauczyciele posiadają także dodatkowe kwalifikacje zawodowe z:

- języka angielskiego,

- logopedii,

- diagnozy i teriapii psychologiczno - pedagogicznej,

- wczesnego wspomagania rozwoju,

- gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej

- oraz w zakresie zarządzania oświatą.

Nauczycieli wspiera pomoc nauczyciela w grupie dzieci 3-letnich oraz personel administracyjno - obsługowy.

Dzieci naszego przedszkola objęte są opieką pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną specjalistów z naszego przedszkola we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2.

Przedszkole stwarza dzieciom bezpieczne i przyjazne warunki wszechstronnego rozwoju fizycznego, poznawczo-emocjonalnego, społecznego i duchowego. Rodzice wychowanków mają wsparcie w roli wychowawczo-dydaktycznej, otrzymując rzetelną informację o rozwoju, osiągnięciach i problemach swoich dzieci. W placówce mogą skorzystać z konsultacji pedagogicznych,  psychologicznych i logopedycznych.

Program rozwoju przedszkola na lata 2019-2024 jako priorytet wskazuje przygotowanie dziecka do podjęcia nauki szkolnej poprzez kontakt z różnymi dziedzinami sztuki, wdrażając ich do twórczego myślenia i działania, rozwijania wyobraźni, ekspresji twórczej i rozwijania indywidualnych zdolności i zainteresowań.

Istotnym także zadaniem funkcjonowania i rozwoju naszego przedszkola jest  współpraca rozumiana jako wzmacnianie wspólnoty przedszkolnej (dzieci, rodziców, pracowników, lokalne środowisko) promująca przyjazne, życzliwe zachowania wobec siebie, wobec środowiska przyrodniczego, w tym także wzmacniania tożsamości regionalnej i narodowej oraz uczenia odróżniania dobra od zła.

Niemniej ważne jest także bezpieczeństwo rozumiane jako bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, bezpieczeństwo w sieci oraz zapewnienie bezpiecznych warunków pracy i zabawy dzieci.

W przedszkolu obowiązują dopuszczone   programy wychowania przedszkolnego realizujące podstawę programową:  "Wokół przedszkola" autorstwa M.Kwaśniewskiej, W.Żaby-Żabińskieji J. Lendzion,  oraz programy własne nauczycieli naszego przedszkola, tj. "English Words", "Uczę się i bawię z językiem angielskim", "Moje pierwsze słówka angielskie w zabawie", a także  "Gimnastyka buzi i języka" - program logopedyczny.  Realizowane są także programy innowacji pedagogicznej opracowane samodzielnie przez nauczycielki naszego przedszkola: "Teddy's wonderland" - program języka angielskiego z elementami dramy, "Wiewiórki wolontariuszami - pomagamy z uśmiechem" oraz "Krakowiaczek" jako poszerzenie oferty edukacyjnej naszego przedszkola.

Przedszkole bierze udział w projektach edukacyjnych, wychowawczych i profilaktycznych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim takich jak:"Sprzątanie świata", "Czyste powietrze wokół nas - Mamo, Tato nie pal", "Zakrętki info",   "Góra Grosza", "Zdrowo jem, więcej wiem" oraz "Jestem Eko- kształtuję środowisko".

W naszym przedszkolu wprowadza się  różnorodne rozwiązania dydaktyczno-wychowawcze poprzez: 

-  stosowanie nowatorskich metod pracy tj.kinezjologii edukacyjnej P. Denisona, ruchu rozwijającego W.Sherborne, metody aktywizujące itd.

Przedszkole oferuje  także bezpłatne zajęcia dodatkowe tj.: rytmika, tańce towarzyskie, gimnastyka korekcyjna i religia oraz zajecia szachowe dla dzieci starszych.

W związku z wystąpieniem pandemii wirusa Sars-Cov-2 zmuszeni byliśmy zrezygnować w tym roku z wycieczek i wyjść do teatrów, muzeów i kin. Po zluzowaniu obostrzeń pandemicznych przedszkole będzie nadal oferować  wyjścia do teatrów, kin i muzeów.

W ramach pobytu dzieci w przedszkolu oferujemy różnorodne imprezy okolicznościowe na terenie naszej placówki tj.:"Powitanie Jesieni", "Dzień Marchewki","Dzień Zdrowej Kanapki", "Dzień Pluszowego Misia", "Dzień Sportu", "Andrzejki", "Bal Karnawałowy", "Święto Niepodległości", "Mikołaj", "Dzień Babci i Dziadka" itd.

Obecnie imprezy okolicznościowe i wydarzenia przedszkolne odbywają się bez udziału rodziców i dziadków, ale są nagrywane za zgodą rodziców a filmiki  wysyłane są do zainteresowanych rodziców.

Dzieci promują swoje umiejętności poprzez udział w konkursach artystycznych organizowanych przez krakowskie przedszkola, szkoły, Zarząd i Radę Dzielnicy IV oraz instytucje kulturalne Miasta Krakowa, gdzie zdobywają najwyższe nagrody i wyróżnienia. Przedszkole współpracuje także z Domem Pomocy Społecznej Seniora Naftowca jednakże z obecnej sytuacji pandemicznej zrezygnowaliśmy z odwiedzin pensjonariuszy Domu aby nie narażać ich na zachorowania.

 
Historia placówki:
 
Przedszkole zostało założone w 1980 roku. Usytuowane jest w typowym osiedlu mieszkaniowym-Prądnik Biały. Znaczna większość absolwentów przedszkola uczy się w pobliskiej Szkole Podstawowej Nr 58 oraz 21, co ułatwia kontakt z nauczycielami szkoły
i uzyskiwanie informacji zwrotnej o losach absolwentów.
 
 
 
Dyrekcja dyżuruje i jest dostępna dla rodziców i stron w poniedziałki i środy w godz. 15.00 - 17.00  
Sekretariat czynny od pon - pt w godz. 7.30 - 15.30
 
 
MISJA
 
     Jesteśmy przedszkolem:
 • Pomagającym wszystkim dzieciom w pełnym rozwoju ich wrodzonego potencjału
 • Prowadzącym szeroki zakres działań, dzięki którym dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające sprostać wyzwaniom dorosłego życia
 • Zapewniającym równość szans i respektowanie praw dziecka
 • Wspierającym pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie i rozpoczynającym się już w przedszkolu
 • Wspierającym ducha partnerstwa między dziećmi i nauczycielami, między rodzicami a przedszkolem, między społecznością lokalną a przedszkolem
 • Zapewniającym dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia, w dobrze wyposażonym budynku przedszkola
 
 
 
 
 
 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 165

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

   

Dzień aktywności dziecka w przedszkolu

Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój,zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

7.00– 8.30   Ranek

 

 • Zabawy indywidualne i małych grupkach (korzystanie z układanek i gier stolikowych)

 • Zabawy wg  zainteresowań dzieci 
  z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych

 • Utrwalenie poznanych w przedszkolu wierszy i piosenek

 • Zabawy zorganizowane w kole i przy muzyce

 • Czynności dowolne podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczycielkę
 • Ustalenie zasad i norm panujących w  grupie przedszkolnej
 • Zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne

8.30 – 9.15   ŚNIADANIE

 

 • Przygotowanie do śniadania  - wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych
 • Czynności samoobsługowe
 • Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywani posiłków
 • Kulturalne zachowanie się przy stole
 • Spełnianie przez dzieci obowiązków – czynności porządkowe

9.15 – 10.15   ZAJĘCIA EDUKACYJNE

 • 9.15 – 9.45  Planowane, zintegrowane zajęcia wychowawczo dydaktyczne prowadzone w oparciu o podstawę programową i przyjęte programy wychowania przedszkolnego(dzieci młodsze; 3 i 4-letnie)

 • 9.15 – 10.15 Planowane, zintegrowane  zajęcia wychowawczo dydaktyczne prowadzone w oparciu o podstawę programową i przyjęte programy wychowania przedszkolnego (dzieci starsze; 5 i 6-letnie)

 • Ćwiczenia gimnastyczne w sali przedszkolnej lub w ogrodzie przedszkolnym (w sytuacji sprzyjającej pogody).

 • Zajęcia dodatkowe ( dzieci młodsze; 3 i 4-letnie).

9.45 – 11.15   ZABAWY NA POWIETRZU

 • 9.45 – 10.45 Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym (zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie  z urządzeń ogrodowych (dzieci młodsze)

 • 10.15 – 11.15 Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym (zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń ogrodowych  (dzieci starsze)

 • Obserwacje przyrodnicze i prace gospodarcze w ogrodzie przedszkolnym (bezpieczne korzystanie z narzędzi
  i przyborów, dzieci starsze)

 • Spacery i wycieczki poza teren przedszkola (zachowanie bezpieczeństwa)

 • Ustalenie zasad i norm panujących w  grupie przedszkolnej

 • W zależności od pogody – zabawy dowolne w sali oparte na spontanicznej aktywności dzieci oraz zabawy wspierające integrację grupy).

11.00 – 12.00  DRUGIE ŚNIADANIE

 • Czynności organizacyjno-porządkowe  - wdrażanie do samodzielnego przebierania się dzieci i wzajemnej pomocy
 • Wdrażanie do samodzielności
 • Spożywanie drugiego śniadania (zachęcanie do spożywania, komponowanie własnych kanapek).

12.00 – 13.30    RELAKSACJA   ORAZ REALIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH LUB

Z ZAKRESU POMOCY PSCYHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

 

 • 12.00 – 13.30 Leżakowanie  ( słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajkoterapia – (dzieci 3 letnie)
 • 12.00 – 12.30 Relaksacja, bajkoterapia, (dzieci 4- letnie i starsze)
 • Zabawy wg inicjatywy dzieci w kącikach tematycznych lub w pogodne dni zabawy
  w ogrodzie przedszkolnym
  (dzieci 4- letnie i starsze)
 • Ćwiczenia utrwalające poznane wiadomości oraz umiejętności dzieci
 • Zajęcia specjalistyczne w ramach udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej
 • Praca indywidualna lub w małych zespołach dzieci o charakterze stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym (dzieci 4- letnie i starsze).
 • Zajęcia dodatkowe (dzieci starsze; 5 i 6-letnie)
 • Religia wg oświadczeń rodziców ( dzieci 5 i 6-letnie)

13.30- 14.30   PRZYGOTOWANIE DO OBIADU I OBIAD

 

 • Czynności organizacyjno porządkowe oraz samoobsługowe dzieci w łazience
 • Obiad – praca nad prawidłowym posługiwaniem się sztućcami
 • Zwracanie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych pokarmów

14.30 – 17.00   ZABAWY WYNIKAJĄCE Z ZAINTERESOWAŃ DZIECI 

 

 

 • Zabawy w kącikach tematycznych wg zainteresowań dzieci lub zabawy w ogrodzie przedszkolnym w miarę sprzyjającej aury
 • Praca z zespołem dzieci o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym
 • Zajęcia specjalistyczne
 • Prace porządkowe oraz rozchodzenie się dzieci do domu.
 
 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.  Dz. U. 2017 poz. 356.
Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja.
 
 
 
 
 
 
GRUPY 

Rok 2022/2023

 
Grupa I 
Zajączki
 
Grupa II
 
 
 
 
Grupa III
 
 
 
 
 
Grupa IV
 
 
 
 
 
Grupa V
 
 
 

 

 

HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI ORAZ WYCIECZEK W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 165

 W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

 

Lp.

Uroczystość/Impreza/wycieczka

Termin

Zasięg

1.

Witamy przedszkole 1 września 2022 r.

Wszystkie grupy

2.

Dzień Kropki 15 września 2022 r. Wszystkie grupy

3.

Akcja „Sprzątanie Świata” 16 września 2022 r. Chętne grupy

4.

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka 20 września 2022 r.

Wszystkie grupy

5.

Pierwszy Dzień Jesieni

20 września 2022r.

Wszystkie grupy
6.

Ogólmopolski Dzień Głośnego Czytania

29 września 2022 r. Chętne grupy

7.

Dzień Chłopaka

30 września 2022 r.

Chętne grupy

8. 

Światowy Dzień Zwierząt / Konkurs dla dzieci wraz z rodzicami

4 październik 2022 r. Chętne grupy
9.

Światowy Dzień Uśmiechu

7październik 2022 r. Chętne grupy
10. Światowy Dzień Drzewa 10 październik 2022 r.

Chętne grupy

11.

Dzień Edukacji Narodowej 14 październik 2022 r. Wszystkie grupy
12.

Dzień Marchewki

19 październik 2022 Wszystkie grupy

13.

Pasowanie na Przedszkolaka

październik

Grupa I

14.

Dzień Postaci z Bajek

5 listopad 2022 r.

Chętne grupy

15.

Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania

 8 listopad 2022 r.

Wszystkie grupy

16.

Święto Odzyskania Niepodległości

10 Listopad 2021r.

Wszystkie grupy

17.

Dzień Pluszowego Misia

 25 listopad 2022 r.

Wszystkie grupy

18.

Andrzejki

 30 listopad 2022 r.

Wszystkie grupy

19.

Dzień Św. Mikołaja

 6 grudzień 2022 r.

Wszystkie grupy

20.

Warsztaty Świąteczne Bożonarodzeniowe

 Grudzień 2022r.

Wszystkie grupy

21.

Świąteczny tydzień przygotowań do Bożego Narodzenia / 

Wigilia w grupach

 Grudzień 2022r.

Wszystkie grupy
22.

Dzień z Babcią i Dziadkiem

16- 20 Styczeń 2023 r. Wszystkie grupy

23.

Walentynki w przedszkolu, robimy-  kartki dla wszystkich

14 luty 2023 r.

Chętne grupy
24. Bal karnawałowy Luty 2023 r. Wszystkie grupy

25.

Tłusty czwartek

Luty 2023 r. Wszystkie grupy

26.

Dzień Kota 14 lutego 2023 r. Wszystkie grupy

27.

Dzień Bezpiecznego Internetu

17 lutego 2023 r.

Chętne grupy

28.

Dzień Kobiet 8 marca 2023 r. Chętne grupy

29.

Światowy Dzień Zespołu Downa – Kolorowe Skarpetki 21marca 2023 r. Chętne grupy

30.

Powitanie Wiosny

22 marca 2023 r.

Wszystkie grupy

31.

Międzynarodowy Dzień Teatru

27 marzec 2023 r.

Chętne grupy

32. 

Wielkanocny Zajączek  Kwiecień  2022 r. Wszystkie grupy
33. Dzień Ziemi

22 kwiecień  2023 r.

Wszystkie grupy
34.

Światowy Dzień Książki

23 kwiecień 2023 r. Chętne grupy
35. Dzień Flagi Narodowej, Święto Konstytucji III maja 28 kwiecień 2023r. 

Wszystkie grupy

36. Europejski dzien Bezpieczeństwa Ruchu Drodowego

 05 maj 2022 r.

Chętne grupy
37. Święto Naszych Rodziców

15 maj 2022 r.

Wszystkie grupy
  Nasze święto- Dzień Dziecka

 01 czerwiec 2022 r.

Wszystkie grupy
  Pożegnanie Starszaków

 Czerwiec 2022 r.

Grupy IV, V
38.

Zakończenie Roku

30 czerwca 2022 r. Wszystkie grupy

 

PODANE DATY SĄ TERMINAMI PLANOWANYMI, KTÓRE MOGĄ ULEC ZMIANIE. O KAŻDEJ ZMIANIE BĘDZIEMY PAŃSTWA NA BIEŻĄCO INFORMOWAĆ.