To takie proste!
Samorządowe Przedszkole Nr 165 w Krakowie
Strona głowna  /  O przedszkolu
O przedszkolu
 
 
Spis treści:
Nasze przedszkole
Ramowy rozkład  dnia
Kalendarium imprez
Grupy
 
 
 http://www.bip.krakow/PK165
 
 
 
 
 
 
Budynek i ogród:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wnętrze przedszkola:

 

 

      

 

       

 

      

 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPIS PLACÓWKI:

Przedszkole ma status przedszkola publicznego, czynne jest
od godziny 7:00 do 17.00.
 
Nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolski Kurator Oświaty a organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków. Dzieci zgrupowane są w 5 oddziałach : 2,5-3, 3, 4, 4-5, 5-6latków. Średnia liczebność oddziału liczy 25 dzieci. Przedszkole dysponuje 5 salami dydaktycznymi: salą plastyczną,salą do pracy indywidualnej z dzieckiem oraz dużym ogrodem. Dzieci mogą korzystać z 3,2 lub 1-go posiłku. Przedszkole zatrudnia 9 nauczycielek wychowania przedszkolnego, a także nauczyciela języka angielskiego, nauczyciela religii i gimnastyki korekcyjnej.
Dzieci naszego przedszkola objęte są opieką pedagogiczną i psychologiczną z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 ul. Siewna 2.
 
Przedszkole stwarza dzieciom bezpieczne i przyjazne warunki wszechstronnego rozwoju fizycznego, poznawczo-emocjonalnego, społecznego i duchowego. Rodzice wychowanków mają wsparcie w roli wychowawczo-dydaktycznej, otrzymując rzetelną informację o rozwoju, osiągnięciach i problemach swoich dzieci. W placówce mogą skorzystać z konsultacji pedagogicznych i psychologicznych.
Program rozwoju przedszkola na lata 2014-2019 jako priorytet wskazuje przygotowanie dziecka do podjęcia nauki szkolnej poprzez kontakt z różnymi dziedzinami sztuki. Istotnym także zadaniem funkcjonowania i rozwoju naszego przedszkola jest dbałość o ekologię i środowisko przyrodnicze.
 
W przedszkolu obowiązują dopuszczone do użytku przez dyrektora programy wychowania przedszkolnego realizujące podstawę programową oraz programy wspomagające rozwój aktywności dzieci. Są to: "W kręgu zabawy" autorstwa J.Pytlarczyk , "Nasze przedszkole" autorstwa M.Kwaśniewskiej i W.Żaby-Żabińskiej oraz "Odkrywam siebie" autorstwa W.Żaby-Żabińskiej. Realizowany jest także program opracowany samodzielnie przez nauczyciela naszego przedszkola tj. "A jak Agresja-program profilaktyczny przeciwdziałania agresji u dzieci w wieku przedszkolnym."
Przedszkole bierze udział w programach edukacyjnych, wychowawczych i profilaktycznych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim np. "Sprzątanie świata", "Gwiazdka dla zwierzaka", ' Zdrowo jemy zdrowo rośniemy" "Dzieciaki Mleczaki""Mamo, tato wolę wodę", "Szklanka mleka", "Zużyte baterie" oraz "Zakrętki info" a także uczestniczymy w programie Agencji Rynku Rolnego dystrybuujące darmowe warzywa i owoce.
 
W naszym przedszkolu wprowadza się różnorodnie rozwiązania dydaktyczno-wychowawcze poprzez:
- stosowanie nowatorskich metod pracy tj. kinezjologii edukacyjnej P. Denisona, ruchu rozwijającego W. Sherborne,
- udział w międzynarodowym programie eTwinning,
- nowatorskie działania opiekuńczo-wychowawcze np.: "Noc przedszkolaka" oraz - teatr nowatorski "Nauczyciele - dzieciom".
Przedszkole oferuje szeroką gamę bezpłatnych zajęć dodatkowych tj.: język angielski, rytmika, tańce towarzyskie, gimnastyka korekcyjna i religia.
W przedszkolu odbywają się także różnorodne bezpłatne warsztaty, teatrzyki oraz imprezy okolicznościowe.
Organizowane są także wycieczki, wyjścia do teatrów, kin i muzeów. Dzieci i rodzice mają okazję również uczestniczyć w wielu imprezach okolicznościowych organizowanych na terenie naszej placówki tj.: "Powitanie jesieni", "Dzień Marchewki", "Dzień Pluszowego Misia", "Dzień Mleka", "Dzień Sportu", "Dzień Rodziny" i oczywiście "Dzień Dziecka".
Dzieci promują swoje umiejętności poprzez udział w konkursach artystycznych organizowanych przez krakowskie przedszkola, szkoły, Zarząd i Radę Dzielnicy IV oraz instytucje kulturalne miasta Krakowa. Przedszkole współpracuje także z Katolickim Klubem Sportowym przy Kościele Św. Jadwigi.
 
Historia placówki:
 
Przedszkole zostało założone w 1980 roku. Usytuowane jest w typowym osiedlu mieszkaniowym-Prądnik Biały. Znaczna większość absolwentów przedszkola uczy się w pobliskiej Szkole Podstawowej Nr 58 oraz 21, co ułatwia kontakt z nauczycielami szkoły
i uzyskiwanie informacji zwrotnej o losach absolwentów.
 
 
 
Dyrekcja dyżuruje i jest dostępna dla rodziców i stron w poniedziałki i środy w godz. 15.00 - 17.00  
Sekretariat czynny od pon - pt w godz. 7.30 - 15.30
 
 
MISJA
 
     Jesteśmy przedszkolem:
 • Pomagającym wszystkim dzieciom w pełnym rozwoju ich wrodzonego potencjału
 • Prowadzącym szeroki zakres działań, dzięki którym dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające sprostać wyzwaniom dorosłego życia
 • Zapewniającym równość szans i respektowanie praw dziecka
 • Wspierającym pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie i rozpoczynającym się już w przedszkolu
 • Wspierającym ducha partnerstwa między dziećmi i nauczycielami, między rodzicami a przedszkolem, między społecznością lokalną a przedszkolem
 • Zapewniającym dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia, w dobrze wyposażonym budynku przedszkola
 
 
 
 
 
 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 165

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

   

 

7.00– 8.30   SCHODZENIE SIĘ DZIECI

 

 • Zabawy indywidualne i małych grupkach (korzystanie z układanek i gier stolikowych)

 • Zabawy wg  zainteresowań dzieci 
  z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych

 • Utrwalenie poznanych w przedszkolu wierszy i piosenek

 • Zabawy zorganizowane w kole i przy muzyce

 • Czynności dowolne podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczycielkę
 • Ustalenie zasad i norm panujących w  grupie przedszkolnej
 • Zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne

8.30 – 9.15   ŚNIADANIE

 

 • Przygotowanie do śniadania  - wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych
 • Czynności samoobsługowe
 • Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywani posiłków
 • Kulturalne zachowanie się przy stole
 • Spełnianie przez dzieci obowiązków – czynności porządkowe

9.15 – 10.15   ZAJĘCIA EDUKACYJNE

 • 9.15 – 9.45  Planowane, zintegrowane zajęcia wychowawczo dydaktyczne prowadzone w oparciu o podstawę programową i przyjęte programy wychowania przedszkolnego(dzieci młodsze)

 • 9.15 – 10.15 Planowane, zintegrowane  zajęcia wychowawczo dydaktyczne prowadzone w oparciu o podstawę programową i przyjęte programy wychowania przedszkolnego (dzieci starsze)

 • Ćwiczenia gimnastyczne w sali przedszkolnej lub w ogrodzie przedszkolnym (w sytuacji sprzyjającej pogody).

9.45 – 11.15   ZABAWY NA POWIETRZU

 • 9.45 – 10.45 Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym (zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie  z urządzeń ogrodowych (dzieci młodsze)

 • 10.15 – 11.15 Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym (zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń ogrodowych  (dzieci starsze)

 • Obserwacje przyrodnicze i prace gospodarcze w ogrodzie przedszkolnym (bezpieczne korzystanie z narzędzi
  i przyborów, dzieci starsze)

 • Spacery i wycieczki poza teren przedszkola (zachowanie bezpieczeństwa)

 • Ustalenie zasad i norm panujących w  grupie przedszkolnej

 • W zależności od pogody – zabawy dowolne w sali oparte na spontanicznej aktywności dzieci oraz zabawy wspierające integrację grupy).

11.00 – 12.00  DRUGIE ŚNIADANIE

 • Czynności organizacyjno-porządkowe  - wdrażanie do samodzielnego przebierania się dzieci i wzajemnej pomocy
 • Wdrażanie do samodzielności
 • Spożywanie drugiego śniadania (zachęcanie do spożywania, komponowanie własnych kanapek).

12.00 – 13.30   LEŻAKOWANIE, RELAKSACJA   ORAZ REALIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH LUB

Z ZAKRESU POMOCY PSCYHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

 

 • 12.00 – 13.30 Leżakowanie  ( słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajkoterapia – (dzieci 3 letnie)
 • 12.00 – 12.30 Relaksacja, bajkoterapia, (dzieci 4- letnie i starsze)
 • Zabawy wg inicjatywy dzieci w kącikach tematycznych lub w pogodne dni zabawy
  w ogrodzie przedszkolnym
  (dzieci 4- letnie i starsze)
 • Ćwiczenia utrwalające poznane wiadomości oraz umiejętności dzieci
 • Zajęcia specjalistyczne w ramach udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej
 • Praca indywidualna lub w małych zespołach dzieci o charakterze stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym (dzieci 4- letnie i starsze).
 • Zajęcia dodatkowe (dzieci starsze)

13.30- 14.30   PRZYGOTOWANIE DO OBIADU I OBIAD

 

 • Czynności organizacyjno porządkowe oraz samoobsługowe dzieci w łazience
 • Obiad – praca nad prawidłowym posługiwaniem się sztućcami
 • Zwracanie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych pokarmów

14.30 – 17.00   DALSZA REALIZACJA ZAJĘĆ Z ZAKRESU POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ, ZAJĘĆ DODATKOWYCH ORAZ ZABAWY DOWOLNE W SALI I OGRODZIE.

ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI DO DOMU.

 

 • Zabawy w kącikach tematycznych wg zainteresowań dzieci
 • Praca z zespołem dzieci o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym
 • Zajęcia specjalistyczne
 • Zajęcia dodatkowe
 • Prace porządkowe oraz rozchodzenie się dzieci do domu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRUPY 

Rok 2019/2020

 
 
 
Grupa I 
 
 
 
 
Grupa II 
 
 
 
 
 
Grupa III 
 
 
 
 
 
 
 
Grupa IV 
 
 
 
 
 
Grupa V 
 
 
 
 
 
 
 

HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI ORAZ WYCIECZEK W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 165

W PIERWSZYM PÓŁROCZU W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

 

Lp.

Uroczystość/Impreza/wycieczka

Termin

Zasięg

1

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

20 września 2019

Wszystkie grupy

2

Pierwszy Dzień Jesieni

24 września 2019

Wszystkie grupy

3

Wycieczka do ZOO

1 października 2019

Gr. II, III, IV i V

4

Wycieczka do Biblioteki Miejskiej

7 październik 2019
21 październik 2019

Gr. V

Gr. II

5

Dzień Rusyscytacji

10 październik 2019

Wszystkie grupy

6

Warsztaty Edukacyjne „Żyrafa Ola”

10 październik 2019

Gr. V

7

„Ginące zawody” warsztaty

Centrum Młodzieży im. Jordana

11 październik 2019

Gr. V

8

Wyjście do SP 21 na uroczystość „Pasowania na ucznia”

14 październik 2019

Gr. V

9

Warsztaty „Fizyka dla smyka”

18 październik 2019

Wszystkie grupy

10

Pasowanie na Przedszkolaka

23 październik 2019

24 październik 2019

Gr. I

Gr. II

11

Teatrzyk „Prawdziwy Skarb” Eden

Warsztaty Eko - Przedszkolak

29 październik 2019

Wszystkie grupy

Gr. V

12

Dzień Marchewki

5 listopad  2019

Wszystkie grupy

13

Obchody Święta  Niepodległości

8 listopad 2019

Gr. V

14

„Strój krakowski” – warsztaty C.M. Jordana

14 listopada 2019

Gr. IV i V

15

Dzień Pluszowego Misia

25 listopada 2019

Wszystkie grupy

16

Wycieczka do Kina Kijów

Przedstawienie teatralne

27 listopada 2019

Gr. III, IV i V

17

Andrzejki

28 listopada 2019

Wszystkie grupy

18

Warsztaty „Fizyka dla smyka”

29 listopada 2019

Wszystkie grupy

19

Teatrzyk „Zima i bałwanek Franek”

3 grudzień 2019

Wszystkie grupy

20

Dzień Św. Mikołaja

5 grudnia 2019

Wszystkie grupy

21

Warsztaty „Fizyka dla smyka”

6 grudnia 2019

Wszystkie grupy

22

Warsztaty Świąteczne Bożonarodzeniowe

10-19 grudnia 2019

Wszystkie grupy

23

Wigilia w grupach

20 grudzień 2019

Wszystkie grupy

24

Bal karnawałowy

16 styczeń 2020

Wszystkie grupy

25

Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka

21-25 stycznia 2020

Wszystkie grupy

 

PODANE DATY SĄ TERMINAMI PLANOWANYMI, KTÓRE MOGĄ ULEC ZMIANIE. O KAŻDEJ ZMIANIE BĘDZIEMY PAŃSTWA NA BIEŻĄCO INFORMOWAĆ.

 


Ostatnia aktualizacja: 2020-04-16