To takie proste!
Samorządowe Przedszkole Nr 165 w Krakowie
Strona głowna  /  O przedszkolu
O przedszkolu
 
 
Spis treści:
Nasze przedszkole
Ramowy rozkład  dnia
Kalendarium imprez
Grupy
 
 
 http://www.bip.krakow/PK165
 
 
 
 
 
 
Budynek i ogród:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wnętrze przedszkola:

 

 

      

 

       

 

      

 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPIS PLACÓWKI:

Przedszkole ma status przedszkola publicznego, czynne jest
od godziny 7:00 do 17.00.
 
Nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolski Kurator Oświaty a organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków. Dzieci zgrupowane są w 5 oddziałach : 2,5-3, 3, 4, 4-5, 5-6latków. Średnia liczebność oddziału liczy 25 dzieci. Przedszkole dysponuje 5 salami dydaktycznymi: salą plastyczną,salą do pracy indywidualnej z dzieckiem oraz dużym ogrodem. Dzieci mogą korzystać z 3,2 lub 1-go posiłku. Przedszkole zatrudnia 9 nauczycielek wychowania przedszkolnego, a także nauczyciela języka angielskiego, nauczyciela religii i gimnastyki korekcyjnej.
Dzieci naszego przedszkola objęte są opieką pedagogiczną i psychologiczną z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 ul. Siewna 2.
 
Przedszkole stwarza dzieciom bezpieczne i przyjazne warunki wszechstronnego rozwoju fizycznego, poznawczo-emocjonalnego, społecznego i duchowego. Rodzice wychowanków mają wsparcie w roli wychowawczo-dydaktycznej, otrzymując rzetelną informację o rozwoju, osiągnięciach i problemach swoich dzieci. W placówce mogą skorzystać z konsultacji pedagogicznych i psychologicznych.
Program rozwoju przedszkola na lata 2014-2019 jako priorytet wskazuje przygotowanie dziecka do podjęcia nauki szkolnej poprzez kontakt z różnymi dziedzinami sztuki. Istotnym także zadaniem funkcjonowania i rozwoju naszego przedszkola jest dbałość o ekologię i środowisko przyrodnicze.
 
W przedszkolu obowiązują dopuszczone do użytku przez dyrektora programy wychowania przedszkolnego realizujące podstawę programową oraz programy wspomagające rozwój aktywności dzieci. Są to: "W kręgu zabawy" autorstwa J.Pytlarczyk , "Nasze przedszkole" autorstwa M.Kwaśniewskiej i W.Żaby-Żabińskiej oraz "Odkrywam siebie" autorstwa W.Żaby-Żabińskiej. Realizowany jest także program opracowany samodzielnie przez nauczyciela naszego przedszkola tj. "A jak Agresja-program profilaktyczny przeciwdziałania agresji u dzieci w wieku przedszkolnym."
Przedszkole bierze udział w programach edukacyjnych, wychowawczych i profilaktycznych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim np. "Sprzątanie świata", "Gwiazdka dla zwierzaka", ' Zdrowo jemy zdrowo rośniemy" "Dzieciaki Mleczaki""Mamo, tato wolę wodę", "Szklanka mleka", "Zużyte baterie" oraz "Zakrętki info" a także uczestniczymy w programie Agencji Rynku Rolnego dystrybuujące darmowe warzywa i owoce.
 
W naszym przedszkolu wprowadza się różnorodnie rozwiązania dydaktyczno-wychowawcze poprzez:
- stosowanie nowatorskich metod pracy tj. kinezjologii edukacyjnej P. Denisona, ruchu rozwijającego W. Sherborne,
- udział w międzynarodowym programie eTwinning,
- nowatorskie działania opiekuńczo-wychowawcze np.: "Noc przedszkolaka" oraz - teatr nowatorski "Nauczyciele - dzieciom".
Przedszkole oferuje szeroką gamę bezpłatnych zajęć dodatkowych tj.: język angielski, rytmika, tańce towarzyskie, gimnastyka korekcyjna i religia.
W przedszkolu odbywają się także różnorodne bezpłatne warsztaty, teatrzyki oraz imprezy okolicznościowe.
Organizowane są także wycieczki, wyjścia do teatrów, kin i muzeów. Dzieci i rodzice mają okazję również uczestniczyć w wielu imprezach okolicznościowych organizowanych na terenie naszej placówki tj.: "Powitanie jesieni", "Dzień Marchewki", "Dzień Pluszowego Misia", "Dzień Mleka", "Dzień Sportu", "Dzień Rodziny" i oczywiście "Dzień Dziecka".
Dzieci promują swoje umiejętności poprzez udział w konkursach artystycznych organizowanych przez krakowskie przedszkola, szkoły, Zarząd i Radę Dzielnicy IV oraz instytucje kulturalne miasta Krakowa. Przedszkole współpracuje także z Katolickim Klubem Sportowym przy Kościele Św. Jadwigi.
 
Historia placówki:
 
Przedszkole zostało założone w 1980 roku. Usytuowane jest w typowym osiedlu mieszkaniowym-Prądnik Biały. Znaczna większość absolwentów przedszkola uczy się w pobliskiej Szkole Podstawowej Nr 58 oraz 21, co ułatwia kontakt z nauczycielami szkoły
i uzyskiwanie informacji zwrotnej o losach absolwentów.
 
 
 
Dyrekcja dyżuruje i jest dostępna dla rodziców i stron w poniedziałki i środy w godz. 15.00 - 17.00  
Sekretariat czynny od pon - pt w godz. 7.30 - 15.30
 
 
MISJA
 
     Jesteśmy przedszkolem:
 • Pomagającym wszystkim dzieciom w pełnym rozwoju ich wrodzonego potencjału
 • Prowadzącym szeroki zakres działań, dzięki którym dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające sprostać wyzwaniom dorosłego życia
 • Zapewniającym równość szans i respektowanie praw dziecka
 • Wspierającym pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie i rozpoczynającym się już w przedszkolu
 • Wspierającym ducha partnerstwa między dziećmi i nauczycielami, między rodzicami a przedszkolem, między społecznością lokalną a przedszkolem
 • Zapewniającym dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia, w dobrze wyposażonym budynku przedszkola
 
 
 
 
 
 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 165

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

   

 

7.00– 8.30   SCHODZENIE SIĘ DZIECI

 

 • Zabawy indywidualne i małych grupkach (korzystanie z układanek i gier stolikowych)

 • Zabawy wg  zainteresowań dzieci 
  z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych

 • Utrwalenie poznanych w przedszkolu wierszy i piosenek

 • Zabawy zorganizowane w kole i przy muzyce

 • Czynności dowolne podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczycielkę
 • Ustalenie zasad i norm panujących w  grupie przedszkolnej
 • Zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne

8.30 – 9.15   ŚNIADANIE

 

 • Przygotowanie do śniadania  - wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych
 • Czynności samoobsługowe
 • Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywani posiłków
 • Kulturalne zachowanie się przy stole
 • Spełnianie przez dzieci obowiązków – czynności porządkowe

9.15 – 10.15   ZAJĘCIA EDUKACYJNE

 • 9.15 – 9.45  Planowane, zintegrowane zajęcia wychowawczo dydaktyczne prowadzone w oparciu o podstawę programową i przyjęte programy wychowania przedszkolnego(dzieci młodsze)

 • 9.15 – 10.15 Planowane, zintegrowane  zajęcia wychowawczo dydaktyczne prowadzone w oparciu o podstawę programową i przyjęte programy wychowania przedszkolnego (dzieci starsze)

 • Ćwiczenia gimnastyczne w sali przedszkolnej lub w ogrodzie przedszkolnym (w sytuacji sprzyjającej pogody).

9.45 – 11.15   ZABAWY NA POWIETRZU

 • 9.45 – 10.45 Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym (zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie  z urządzeń ogrodowych (dzieci młodsze)

 • 10.15 – 11.15 Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym (zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń ogrodowych  (dzieci starsze)

 • Obserwacje przyrodnicze i prace gospodarcze w ogrodzie przedszkolnym (bezpieczne korzystanie z narzędzi
  i przyborów, dzieci starsze)

 • Spacery i wycieczki poza teren przedszkola (zachowanie bezpieczeństwa)

 • Ustalenie zasad i norm panujących w  grupie przedszkolnej

 • W zależności od pogody – zabawy dowolne w sali oparte na spontanicznej aktywności dzieci oraz zabawy wspierające integrację grupy).

11.00 – 12.00  DRUGIE ŚNIADANIE

 • Czynności organizacyjno-porządkowe  - wdrażanie do samodzielnego przebierania się dzieci i wzajemnej pomocy
 • Wdrażanie do samodzielności
 • Spożywanie drugiego śniadania (zachęcanie do spożywania, komponowanie własnych kanapek).

12.00 – 13.30   LEŻAKOWANIE, RELAKSACJA   ORAZ REALIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH LUB

Z ZAKRESU POMOCY PSCYHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

 

 • 12.00 – 13.30 Leżakowanie  ( słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajkoterapia – (dzieci 3 letnie)
 • 12.00 – 12.30 Relaksacja, bajkoterapia, (dzieci 4- letnie i starsze)
 • Zabawy wg inicjatywy dzieci w kącikach tematycznych lub w pogodne dni zabawy
  w ogrodzie przedszkolnym
  (dzieci 4- letnie i starsze)
 • Ćwiczenia utrwalające poznane wiadomości oraz umiejętności dzieci
 • Zajęcia specjalistyczne w ramach udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej
 • Praca indywidualna lub w małych zespołach dzieci o charakterze stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym (dzieci 4- letnie i starsze).
 • Zajęcia dodatkowe (dzieci starsze)

13.30- 14.30   PRZYGOTOWANIE DO OBIADU I OBIAD

 

 • Czynności organizacyjno porządkowe oraz samoobsługowe dzieci w łazience
 • Obiad – praca nad prawidłowym posługiwaniem się sztućcami
 • Zwracanie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych pokarmów

14.30 – 17.00   DALSZA REALIZACJA ZAJĘĆ Z ZAKRESU POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ, ZAJĘĆ DODATKOWYCH ORAZ ZABAWY DOWOLNE W SALI I OGRODZIE.

ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI DO DOMU.

 

 • Zabawy w kącikach tematycznych wg zainteresowań dzieci
 • Praca z zespołem dzieci o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym
 • Zajęcia specjalistyczne
 • Zajęcia dodatkowe
 • Prace porządkowe oraz rozchodzenie się dzieci do domu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRUPY 

Rok 2020/2021

 
 
 
Grupa I 
 
 
 
 
 
 
Grupa II 
 
 
 
 
 
 
 
Grupa III 
 
 
 

 

 

 

Grupa IV 
 
 
 
 
 
 
 
Grupa V 
 
 
 
 
 

HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI ORAZ WYCIECZEK W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 165

W PIERWSZYM PÓŁROCZU W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

Lp.

Uroczystość/Impreza/wycieczka

Termin

Zasięg

1

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

20 września 2020

Wszystkie grupy

2

Pierwszy Dzień Jesieni

23 września 2020

Wszystkie grupy

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

Dzień Rusyscytacji

10 październik 2020

Wszystkie grupy

6

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

Pasowanie na Przedszkolaka

 

 

11

 

 

 

12

Dzień Marchewki

 listopad 2020

Wszystkie grupy

13

Obchody Święta  Niepodległości

 listopad 2020

 

14

 

 

 

15

Dzień Pluszowego Misia

25 listopada 2020

Wszystkie grupy

16

 

 

 

17

Andrzejki

28 listopada 2020

Wszystkie grupy

18

 

 

 

19

 

Wszystkie grupy

20

Dzień Św. Mikołaja

6 grudnia 2020

Wszystkie grupy

21

 

 

Wszystkie grupy

22

Warsztaty Świąteczne Bożonarodzeniowe/ Jasełak

10-19 grudnia 2020

Wszystkie grupy

23

Wigilia w grupach

20 grudzień 2020

Wszystkie grupy

24

Bal karnawałowy

 2021

Wszystkie grupy

25

Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka

21 stycznia 2021

Wszystkie grupy

 

PODANE DATY SĄ TERMINAMI PLANOWANYMI, KTÓRE MOGĄ ULEC ZMIANIE. O KAŻDEJ ZMIANIE BĘDZIEMY PAŃSTWA NA BIEŻĄCO INFORMOWAĆ.

 


Ostatnia aktualizacja: 2020-09-17