Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Samorządowe Przedszkole Nr 165 w Krakowie
Strona głowna  /  O przedszkolu
O przedszkolu
 
Spis treści:
Nasze przedszkole
Ramowy rozkład  dnia
Kalendarium imprez
Grupy
 
 
 http://www.bip.krakow/PK165
 
 
 
 
 
 
Budynek i ogród:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wnętrze przedszkola:

 

 

      

 

  

 

 

  

 

 

 
 
 

OPIS PLACÓWKI:

Przedszkole ma status przedszkola publicznego, czynne jest
od godziny 7:00 do 17.00.
 
Nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolski Kurator Oświaty a organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków. Dzieci zgrupowane są w 5 oddziałach : 2,5-3, 3, 4, 4-5, 5-6latków. Średnia liczebność oddziału liczy 25 dzieci. Przedszkole dysponuje 5 salami dydaktycznymi: salą plastyczną,salą do pracy indywidualnej z dzieckiem oraz dużym ogrodem. Dzieci mogą korzystać z 3,2 lub 1-go posiłku. Przedszkole zatrudnia 9 nauczycielek wychowania przedszkolnego, a także nauczyciela języka angielskiego, nauczyciela religii i gimnastyki korekcyjnej.
Dzieci naszego przedszkola objęte są opieką pedagogiczną i psychologiczną z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 ul. Siewna 2.
 
Przedszkole stwarza dzieciom bezpieczne i przyjazne warunki wszechstronnego rozwoju fizycznego, poznawczo-emocjonalnego, społecznego i duchowego. Rodzice wychowanków mają wsparcie w roli wychowawczo-dydaktycznej, otrzymując rzetelną informację o rozwoju, osiągnięciach i problemach swoich dzieci. W placówce mogą skorzystać z konsultacji pedagogicznych i psychologicznych.
Program rozwoju przedszkola na lata 2014-2019 jako priorytet wskazuje przygotowanie dziecka do podjęcia nauki szkolnej poprzez kontakt z różnymi dziedzinami sztuki. Istotnym także zadaniem funkcjonowania i rozwoju naszego przedszkola jest dbałość o ekologię i środowisko przyrodnicze.
 
W przedszkolu obowiązują dopuszczone do użytku przez dyrektora programy wychowania przedszkolnego realizujące podstawę programową oraz programy wspomagające rozwój aktywności dzieci. Są to: "W kręgu zabawy" autorstwa J.Pytlarczyk , "Nasze przedszkole" autorstwa M.Kwaśniewskiej i W.Żaby-Żabińskiej oraz "Odkrywam siebie" autorstwa W.Żaby-Żabińskiej. Realizowany jest także program opracowany samodzielnie przez nauczyciela naszego przedszkola tj. "A jak Agresja-program profilaktyczny przeciwdziałania agresji u dzieci w wieku przedszkolnym."
Przedszkole bierze udział w programach edukacyjnych, wychowawczych i profilaktycznych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim np. "Sprzątanie świata", "Gwiazdka dla zwierzaka", ' Zdrowo jemy zdrowo rośniemy" "Dzieciaki Mleczaki""Mamo, tato wolę wodę", "Szklanka mleka", "Zużyte baterie" oraz "Zakrętki info" a także uczestniczymy w programie Agencji Rynku Rolnego dystrybuujące darmowe warzywa i owoce.
 
W naszym przedszkolu wprowadza się różnorodnie rozwiązania dydaktyczno-wychowawcze poprzez:
- stosowanie nowatorskich metod pracy tj. kinezjologii edukacyjnej P. Denisona, ruchu rozwijającego W. Sherborne,
- udział w międzynarodowym programie eTwinning,
- nowatorskie działania opiekuńczo-wychowawcze np.: "Noc przedszkolaka" oraz - teatr nowatorski "Nauczyciele - dzieciom".
Przedszkole oferuje szeroką gamę bezpłatnych zajęć dodatkowych tj.: język angielski, rytmika, tańce towarzyskie, gimnastyka korekcyjna i religia.
W przedszkolu odbywają się także różnorodne bezpłatne warsztaty, teatrzyki oraz imprezy okolicznościowe.
Organizowane są także wycieczki, wyjścia do teatrów, kin i muzeów. Dzieci i rodzice mają okazję również uczestniczyć w wielu imprezach okolicznościowych organizowanych na terenie naszej placówki tj.: "Powitanie jesieni", "Dzień Marchewki", "Dzień Pluszowego Misia", "Dzień Mleka", "Dzień Sportu", "Dzień Rodziny" i oczywiście "Dzień Dziecka".
Dzieci promują swoje umiejętności poprzez udział w konkursach artystycznych organizowanych przez krakowskie przedszkola, szkoły, Zarząd i Radę Dzielnicy IV oraz instytucje kulturalne miasta Krakowa. Przedszkole współpracuje także z Katolickim Klubem Sportowym przy Kościele Św. Jadwigi.
 
Historia placówki:
 
Przedszkole zostało założone w 1980 roku. Usytuowane jest w typowym osiedlu mieszkaniowym-Prądnik Biały. Znaczna większość absolwentów przedszkola uczy się w pobliskiej Szkole Podstawowej Nr 58 oraz 21, co ułatwia kontakt z nauczycielami szkoły
i uzyskiwanie informacji zwrotnej o losach absolwentów.
 
 
 
Dyrekcja dyżuruje i jest dostępna dla rodziców i stron w poniedziałki i środy w godz. 15.00 - 17.00  
Sekretariat czynny od pon - pt w godz. 7.30 - 15.30
 
 
MISJA
 
     Jesteśmy przedszkolem:
 • Pomagającym wszystkim dzieciom w pełnym rozwoju ich wrodzonego potencjału
 • Prowadzącym szeroki zakres działań, dzięki którym dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające sprostać wyzwaniom dorosłego życia
 • Zapewniającym równość szans i respektowanie praw dziecka
 • Wspierającym pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie i rozpoczynającym się już w przedszkolu
 • Wspierającym ducha partnerstwa między dziećmi i nauczycielami, między rodzicami a przedszkolem, między społecznością lokalną a przedszkolem
 • Zapewniającym dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia, w dobrze wyposażonym budynku przedszkola
 
 
 
 
 
 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 165

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

   

Dzień aktywności dziecka w przedszkolu

Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój,zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

7.00– 8.30   Ranek

 

 • Zabawy indywidualne i małych grupkach (korzystanie z układanek i gier stolikowych)

 • Zabawy wg  zainteresowań dzieci 
  z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych

 • Utrwalenie poznanych w przedszkolu wierszy i piosenek

 • Zabawy zorganizowane w kole i przy muzyce

 • Czynności dowolne podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczycielkę
 • Ustalenie zasad i norm panujących w  grupie przedszkolnej
 • Zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne

8.30 – 9.15   ŚNIADANIE

 

 • Przygotowanie do śniadania  - wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych
 • Czynności samoobsługowe
 • Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywani posiłków
 • Kulturalne zachowanie się przy stole
 • Spełnianie przez dzieci obowiązków – czynności porządkowe

9.15 – 10.15   ZAJĘCIA EDUKACYJNE

 • 9.15 – 9.45  Planowane, zintegrowane zajęcia wychowawczo dydaktyczne prowadzone w oparciu o podstawę programową i przyjęte programy wychowania przedszkolnego(dzieci młodsze; 3 i 4-letnie)

 • 9.15 – 10.15 Planowane, zintegrowane  zajęcia wychowawczo dydaktyczne prowadzone w oparciu o podstawę programową i przyjęte programy wychowania przedszkolnego (dzieci starsze; 5 i 6-letnie)

 • Ćwiczenia gimnastyczne w sali przedszkolnej lub w ogrodzie przedszkolnym (w sytuacji sprzyjającej pogody).

 • Zajęcia dodatkowe ( dzieci młodsze; 3 i 4-letnie).

9.45 – 11.15   ZABAWY NA POWIETRZU

 • 9.45 – 10.45 Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym (zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie  z urządzeń ogrodowych (dzieci młodsze)

 • 10.15 – 11.15 Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym (zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń ogrodowych  (dzieci starsze)

 • Obserwacje przyrodnicze i prace gospodarcze w ogrodzie przedszkolnym (bezpieczne korzystanie z narzędzi
  i przyborów, dzieci starsze)

 • Spacery i wycieczki poza teren przedszkola (zachowanie bezpieczeństwa)

 • Ustalenie zasad i norm panujących w  grupie przedszkolnej

 • W zależności od pogody – zabawy dowolne w sali oparte na spontanicznej aktywności dzieci oraz zabawy wspierające integrację grupy).

11.00 – 12.00  DRUGIE ŚNIADANIE

 • Czynności organizacyjno-porządkowe  - wdrażanie do samodzielnego przebierania się dzieci i wzajemnej pomocy
 • Wdrażanie do samodzielności
 • Spożywanie drugiego śniadania (zachęcanie do spożywania, komponowanie własnych kanapek).

12.00 – 13.30    RELAKSACJA   ORAZ REALIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH LUB

Z ZAKRESU POMOCY PSCYHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

 

 • 12.00 – 13.30 Leżakowanie  ( słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajkoterapia – (dzieci 3 letnie)
 • 12.00 – 12.30 Relaksacja, bajkoterapia, (dzieci 4- letnie i starsze)
 • Zabawy wg inicjatywy dzieci w kącikach tematycznych lub w pogodne dni zabawy
  w ogrodzie przedszkolnym
  (dzieci 4- letnie i starsze)
 • Ćwiczenia utrwalające poznane wiadomości oraz umiejętności dzieci
 • Zajęcia specjalistyczne w ramach udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej
 • Praca indywidualna lub w małych zespołach dzieci o charakterze stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym (dzieci 4- letnie i starsze).
 • Zajęcia dodatkowe (dzieci starsze; 5 i 6-letnie)
 • Religia wg oświadczeń rodziców ( dzieci 5 i 6-letnie)

13.30- 14.30   PRZYGOTOWANIE DO OBIADU I OBIAD

 

 • Czynności organizacyjno porządkowe oraz samoobsługowe dzieci w łazience
 • Obiad – praca nad prawidłowym posługiwaniem się sztućcami
 • Zwracanie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych pokarmów

14.30 – 17.00   ZABAWY WYNIKAJĄCE Z ZAINTERESOWAŃ DZIECI 

 

 

 • Zabawy w kącikach tematycznych wg zainteresowań dzieci lub zabawy w ogrodzie przedszkolnym w miarę sprzyjającej aury
 • Praca z zespołem dzieci o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym
 • Zajęcia specjalistyczne
 • Prace porządkowe oraz rozchodzenie się dzieci do domu.
 
 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.  Dz. U. 2017 poz. 356.
Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja.
 
 
 
 
 
 
GRUPY 

Rok 2021/2022

 
 
Grupa I
 
 
 
 
Grupa II 
 
 
 
 
 
 
Grupa III
 
 
 
 
 
 
Grupa IV
 
 
 

 

 

 

Grupa V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI ORAZ WYCIECZEK W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 165

W PIERWSZYM PÓŁROCZU W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

 

Lp.

Uroczystość/Impreza/wycieczka

Termin

Zasięg

1.

Witamy przedszkole 1 września 2021 r.

Wszystkie grupy

2.

Dzień Kropki 15 września 2021 r. Chętne grupy

3.

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka 21 września 2021 r.

Wszystkie grupy

4.

Pierwszy Dzień Jesieni

23 września 2021 r.

Wszystkie grupy

5.

Dzień Chłopaka 30 września 2021 r. Chętne grupy

6.

Dzień Rusyscytacji

10 październik 2021 r. 

Chętne grupy

7.

Dzień Edukacji Narodowej 14 październik 2021 r. Wszystkie grupy

8.

Pasowanie na Przedszkolaka

 

 

9.

Dzień Postaci z Bajek

5 listopad 2021 r.

Chętne grupy

10.

Święto Odzyskania Niepodległości

11 listopad 2021 r.

Wszystkie grupy

11.

Dzień Marchewki

 Listopad 2021r.

Wszystkie grupy

12.

Dzień Pluszowego Misia

 Listopad 2021 r.

Wszystkie grupy

13.

Andrzejki

 Listopad 2021

Wszystkie grupy

14.

Dzień Św. Mikołaja

 6 grudzień 2021 r.

Wszystkie grupy

15.

Warsztaty Świąteczne Bożonarodzeniowe

 Grudzień 2021r.

Wszystkie grupy

16.

Wigilia w grupach

 Grudzień 2021r.

Wszystkie grupy

17.

Balik karnawałowy

Luty 2022 r.

Wszystkie grupy

18.

Tłusty czwartek

Luty 2022 r. Chętne grupy

19.

Walentynki – robimy kartki dla wszystkich 14 lutego 2022 r. Wszystkie grupy

20.

Dzień Kota

17 lutego 2022 r.

Chętne grupy

21.

Dzień Kobiet- księżniczki małe i duże 8 marca 2022r. Chętne grupy

22.

Światowy Dzień Zespołu Downa – kolorowe skarpety 19 marca 2022 r. Chętne grupy

23.

Powitanie Wiosny

22 marca 2022 r.

Wszystkie grupy

24.

Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka

21 stycznia 2022 r.

Wszystkie grupy

25. 

Dzień Ziemi 22 kwiecień  2022 r. Wszystkie grupy
26.

Wielkanocny Zajączek

 Kwiecień  2022 r. Wszystkie grupy
27.

Święto naszych rodziców

 Maj 2022 r. Wszystkie grupy
28.

Nasze święto

 Czerwiec 2022 r. Wszystkie grupy
29.

Zakończenie Roku

30 czerwca 2022 r. Wszystkie grupy

 

PODANE DATY SĄ TERMINAMI PLANOWANYMI, KTÓRE MOGĄ ULEC ZMIANIE. O KAŻDEJ ZMIANIE BĘDZIEMY PAŃSTWA NA BIEŻĄCO INFORMOWAĆ.

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-09-02